info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 19
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
photo มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
photo หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
photo ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกำลังทรัพย์ สิ่งของอุปโภค บริโภค ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด19 ตำบลเด่นราษฎร์ ผ่านเลขบัญชี ธ.ก.ส 020198830663 หรือบริจาคสิ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน poll
photo ขอประชาสัมพันธ์การ การรับรู้สู่ชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14]
insert_drive_file บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฏร์ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file รายงานการรับรองงบ สตง. องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9]
photo องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8]
photo ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดร้อยร้อยเฮ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo แจ้งข่าวประชาสัมพันธ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9]
photo ประชาสัมพันธ์ ปภ. รับแจ้งเหตุร้าย 1748 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289 |
photo ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
photo องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ขอเผยแพร่ URL เเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต URL เว็บไซต์ http:/www.nacc.go.tn.NACCPPWFC? poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฏร์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนิลยุทธ หนองหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
โทร : 098-5854744,043-0302
(นายนิลยุทธ หนองหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
โทร : 098-5854744,043-0302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร