info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายบัณฑิต ศิริสมุทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0872174490
นายบัณฑิต ศิริสมุทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0872174490
นางอัญชลี ดิษฐสุนนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 098-5865590
นางอัญชลี ดิษฐสุนนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 098-5865590
นางสาวชาสินี ขจรสิทธิ์รัตน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-8541031
นางสาวชาสินี ขจรสิทธิ์รัตน
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 086-8541031
นางจุฑาภรณ์ ศรีปัญญา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 085-6571731
นางจุฑาภรณ์ ศรีปัญญา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 085-6571731
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร