ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ :../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : IRLkJ9tMon25506.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 #แจ้งข่าว# อบต.เด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 #แจ้งข่าว# อบต.เด่นราษฎร์ ../add_file/วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 #แจ้งข่าว# อบต.เด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : ขอข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอข้อมูล../add_file/ขอข้อมูล
ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมครับ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมครับ
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : อํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 1. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 7) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความ จําเป็นและสมควร 3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 1) ใหม้ีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 2) ใหม้ีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3) ใหม้ีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 4) ใหม้ีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 5) ใหม้ีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 6) ส่งเสริมใหม้ีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12) การท่องเที่ยว 13) การผังเมือง 4. การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะ ดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบลต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกล่าว ให้นําความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณา ดําเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69) 5. การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และใหค้ํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การ จัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 69/1) 6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ ของทางราชการ ในตําบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70) 7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออํานาจหน้าที่ของ อบต. ในการ นี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71) 8. อาจขอใหข้้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาด จากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72) 9. อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตําบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73) อํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 1. มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16) (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ใน ชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 2. อํานาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องดําเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนและการกระจาย อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 1. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 7) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความ จําเป็นและสมควร 3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 1) ใหม้ีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 2) ใหม้ีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3) ใหม้ีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 4) ใหม้ีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 5) ใหม้ีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 6) ส่งเสริมใหม้ีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12) การท่องเที่ยว 13) การผังเมือง 4. การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะ ดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบลต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกล่าว ให้นําความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณา ดําเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69) 5. การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และใหค้ํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การ จัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 69/1) 6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ ของทางราชการ ในตําบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70) 7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออํานาจหน้าที่ของ อบต. ในการ นี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71) 8. อาจขอใหข้้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาด จากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72) 9. อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตําบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73) อํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 1. มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16) (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ใน ชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 2. อํานาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องดําเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนและการกระจาย อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”../add_file/ อํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 1. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 7) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความ จําเป็นและสมควร 3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 1) ใหม้ีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 2) ใหม้ีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3) ใหม้ีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 4) ใหม้ีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 5) ใหม้ีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 6) ส่งเสริมใหม้ีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12) การท่องเที่ยว 13) การผังเมือง 4. การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะ ดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบลต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกล่าว ให้นําความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณา ดําเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69) 5. การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และใหค้ํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การ จัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 69/1) 6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ ของทางราชการ ในตําบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70) 7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออํานาจหน้าที่ของ อบต. ในการ นี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71) 8. อาจขอใหข้้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาด จากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72) 9. อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตําบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73) อํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 1. มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16) (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ใน ชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 2. อํานาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องดําเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนและการกระจาย อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี../add_file/- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : pR56DFOMon23439.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : -วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2564- _องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ นำโดย นายนิลยุทธ หนองหาร นายก อบต. นายบัณฑิต ศิริสมุทร ปลัด อบต. ร่วมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น _ได้ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมอบต.ด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: -วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2564- _องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ นำโดย นายนิลยุทธ หนองหาร นายก อบต. นายบัณฑิต ศิริสมุทร ปลัด อบต. ร่วมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น _ได้ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมอบต.ด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ../add_file/ -วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2564- _องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ นำโดย นายนิลยุทธ หนองหาร นายก อบต. นายบัณฑิต ศิริสมุทร ปลัด อบต. ร่วมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น _ได้ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมอบต.ด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ : 9XoBJQfMon30502.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 #แจ้งข่าว# อบต.เด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 #แจ้งข่าว# อบต.เด่นราษฎร์ ../add_file/วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 #แจ้งข่าว# อบต.เด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : 0dVaw35Tue30913.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : อบต.เด่นราษฎร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายนิลยุทธ หนองหาร นายก อบต. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะ ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ฉ่ำมณี นายอำเภอหนองฮีและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของให้กับนายนิวัฒน์ มุงคุล ผู้ป่วยติดเตียง อยู่บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 7 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.เด่นราษฎร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายนิลยุทธ หนองหาร นายก อบต. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะ ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ฉ่ำมณี นายอำเภอหนองฮีและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของให้กับนายนิวัฒน์ มุงคุล ผู้ป่วยติดเตียง อยู่บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 7 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด../add_file/อบต.เด่นราษฎร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายนิลยุทธ หนองหาร นายก อบต. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะ ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ฉ่ำมณี นายอำเภอหนองฮีและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของให้กับนายนิวัฒน์ มุงคุล ผู้ป่วยติดเตียง อยู่บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 7 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : qHSPIjFMon102924.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : jp58wmaWed100935.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่องการควบคุมการจำหน่อยสิ้นค้า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่องการควบคุมการจำหน่อยสิ้นค้า../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่องการควบคุมการจำหน่อยสิ้นค้า
ชื่อไฟล์ : fQ2IByJWed102040.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่องการควบคุมมลพิษจากครันไฟ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่องการควบคุมมลพิษจากครันไฟ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่องการควบคุมมลพิษจากครันไฟ
ชื่อไฟล์ : YBSHlwUWed102550.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : #แจ้งข่าว #ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #แจ้งข่าว #ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564../add_file/#แจ้งข่าว #ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ : WAtWkifThu112556.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล../add_file/การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : yXpPiYvThu113426.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ../add_file/แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อไฟล์ : u8GOHyHThu113525.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ../add_file/แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ติดต่อสอบถามเรื่องเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแลกเกิด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ติดต่อสอบถามเรื่องเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแลกเกิด../add_file/ติดต่อสอบถามเรื่องเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแลกเกิด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์เด่นราษฎร์ ขอแจ้งประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จึงขอแจ้งประกาศให้ผู้ที่สนใจที่จะสมัครได้ตรวจดูเอกสารตามที่ส่งมาพร้อมนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์เด่นราษฎร์ ขอแจ้งประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จึงขอแจ้งประกาศให้ผู้ที่สนใจที่จะสมัครได้ตรวจดูเอกสารตามที่ส่งมาพร้อมนี้../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์เด่นราษฎร์ ขอแจ้งประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จึงขอแจ้งประกาศให้ผู้ที่สนใจที่จะสมัครได้ตรวจดูเอกสารตามที่ส่งมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปี 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปี 2563../add_file/ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ชื่อไฟล์ : ---วันที่ 1 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ขอประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็นชำระภายใน วันที่ 30 กันยายน 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ---วันที่ 1 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ขอประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็นชำระภายใน วันที่ 30 กันยายน 2563../add_file/---วันที่ 1 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ขอประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็นชำระภายใน วันที่ 30 กันยายน 2563
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : c87tS2pWed94752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : http:/www.nacc.go.tn.NACCPPWFC? file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: http:/www.nacc.go.tn.NACCPPWFC?../add_file/http:/www.nacc.go.tn.NACCPPWFC?
ชื่อไฟล์ : g1gRq3zTue94215.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ *งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้* "ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ *งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้* "ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564"../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ *งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้* "ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564"
ชื่อไฟล์ : oLelkUzTue94412.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 แจ้งถึง "เจ้าของป้าย" ในเขต อบต.เด่นราษฎร์ทุกท่าน* ➡️กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่าง มกราคม - มีนาคม ทุกปี ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 แจ้งถึง "เจ้าของป้าย" ในเขต อบต.เด่นราษฎร์ทุกท่าน* ➡️กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่าง มกราคม - มีนาคม ทุกปี ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน ../add_file/ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 แจ้งถึง "เจ้าของป้าย" ในเขต อบต.เด่นราษฎร์ทุกท่าน* ➡️กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่าง มกราคม - มีนาคม ทุกปี ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน
ชื่อไฟล์ : 5vGc5NSTue94710.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 แจ้งถึง "เจ้าของป้าย" ในเขต อบต.เด่นราษฎร์ทุกท่าน กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่าง มกราคม - มีนาคม ทุกปี ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน หากมีข้อสงสัยติดต่อ -สอบถามได้ สำนักงาน อบต.เด่นราษฎร์ ชั้น 2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง โทร 043030262 โทร 0651973766 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 แจ้งถึง "เจ้าของป้าย" ในเขต อบต.เด่นราษฎร์ทุกท่าน กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่าง มกราคม - มีนาคม ทุกปี ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน หากมีข้อสงสัยติดต่อ -สอบถามได้ สำนักงาน อบต.เด่นราษฎร์ ชั้น 2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง โทร 043030262 โทร 0651973766../add_file/ ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 แจ้งถึง "เจ้าของป้าย" ในเขต อบต.เด่นราษฎร์ทุกท่าน กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่าง มกราคม - มีนาคม ทุกปี ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน หากมีข้อสงสัยติดต่อ -สอบถามได้ สำนักงาน อบต.เด่นราษฎร์ ชั้น 2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง โทร 043030262 โทร 0651973766
ชื่อไฟล์ : IC8HI6WTue95028.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 แจ้งถึง "เจ้าของป้าย" ในเขต อบต.เด่นราษฎร์ทุกท่าน* ➡️กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่าง มกราคม - มีนาคม ทุกปี ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 แจ้งถึง "เจ้าของป้าย" ในเขต อบต.เด่นราษฎร์ทุกท่าน* ➡️กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่าง มกราคม - มีนาคม ทุกปี ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน ../add_file/ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 แจ้งถึง "เจ้าของป้าย" ในเขต อบต.เด่นราษฎร์ทุกท่าน* ➡️กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่าง มกราคม - มีนาคม ทุกปี ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน
ชื่อไฟล์ : JYdcKB7Fri114316.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ ปภ. รับแจ้งเหตุร้าย 1748 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ ปภ. รับแจ้งเหตุร้าย 1748../add_file/ประชาสัมพันธ์ ปภ. รับแจ้งเหตุร้าย 1748
ชื่อไฟล์ : BzEfEXGThu101528.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D9aulIxWed20300.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : #แจ้งข่าว #ประชาสัมพันธ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 / 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #แจ้งข่าว #ประชาสัมพันธ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 / 2564../add_file/#แจ้งข่าว #ประชาสัมพันธ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 / 2564
ชื่อไฟล์ : Ir1xXfeFri95740.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : #แจ้งข่าว #ประชาสัมพันธ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 / 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #แจ้งข่าว #ประชาสัมพันธ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 / 2564../add_file/#แจ้งข่าว #ประชาสัมพันธ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 / 2564
ชื่อไฟล์ : MY2w9r6Fri100114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : #แจ้งข่าว #ประชาสัมพันธ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดร้อย เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดร้อยร้อยเฮ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #แจ้งข่าว #ประชาสัมพันธ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดร้อย เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดร้อยร้อยเฮ็ด../add_file/#แจ้งข่าว #ประชาสัมพันธ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดร้อย เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดร้อยร้อยเฮ็ด
ชื่อไฟล์ : NDXvuoVFri30710.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน ปี พ.ศ. 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน ปี พ.ศ. 2564 ../add_file/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน ปี พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : lnFMMNUFri33410.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2563 ../add_file/สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อไฟล์ : ritfFLNMon100241.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : #แจ้งข่าว #ประชาสัมพันธ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 / 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #แจ้งข่าว #ประชาสัมพันธ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 / 2564../add_file/#แจ้งข่าว #ประชาสัมพันธ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 / 2564
ชื่อไฟล์ : Hw5LboaWed94523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวังร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวังร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563../add_file/รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวังร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
ชื่อไฟล์ : jmRKZ9zMon103319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวังร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวังร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563../add_file/รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวังร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
ชื่อไฟล์ : QNN8j4PMon103439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวังร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวังร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563../add_file/รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวังร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
ชื่อไฟล์ : rBR4onjMon103605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวังร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวังร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563../add_file/รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวังร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
ชื่อไฟล์ : Tt4F0wKTue22737.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z6cihEmThu31441.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 / 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 / 2564 ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 / 2564
ชื่อไฟล์ : EOmm2GmFri95412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262 โทรสาร 043-030262 เว็บไซต์ www.denrat.go.th อีเมลล์ : denrat_101@hotmail.com file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262 โทรสาร 043-030262 เว็บไซต์ www.denrat.go.th อีเมลล์ : denrat_101@hotmail.com ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262 โทรสาร 043-030262 เว็บไซต์ www.denrat.go.th อีเมลล์ : denrat_101@hotmail.com
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qqgNPACTue125327.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4YhIKlcTue23559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mI948eQTue23735.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mu1upXfThu104710.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CNwz6urThu105435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cdWa8QxThu95203.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563../add_file/การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 79CsjW7Tue114351.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : คู่มือประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือประชาชน../add_file/คู่มือประชาชน
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : ksNWhkwFri101152.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี../add_file/เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ชื่อไฟล์ : qMZxMKHFri101431.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี../add_file/เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ชื่อไฟล์ : 1sP4XmgFri103143.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ../add_file/เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : sHCyii2Fri103512.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน../add_file/เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ชื่อไฟล์ : A2O1NhVFri103832.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ../add_file/เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ชื่อไฟล์ : rvAI9akFri104222.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ../add_file/เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อไฟล์ : yKATcwUFri104713.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต../add_file/เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ชื่อไฟล์ : tMGdWVIFri105903.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : YWiSJTNFri110950.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562 ../add_file/หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : fV2F2jhFri110658.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เรือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563 ../add_file/เรือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563 ../add_file/หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ : ZHK5QLyFri111712.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกำลังทรัพย์ สิ่งของอุปโภค บริโภค ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด19 ตำบลเด่นราษฎร์ ผ่านเลขบัญชี ธ.ก.ส 020198830663 หรือบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภคได้ด้วยตัวเอง ณ บ่อพันขัน ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกำลังทรัพย์ สิ่งของอุปโภค บริโภค ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด19 ตำบลเด่นราษฎร์ ผ่านเลขบัญชี ธ.ก.ส 020198830663 หรือบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภคได้ด้วยตัวเอง ณ บ่อพันขัน ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด../add_file/ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกำลังทรัพย์ สิ่งของอุปโภค บริโภค ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด19 ตำบลเด่นราษฎร์ ผ่านเลขบัญชี ธ.ก.ส 020198830663 หรือบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภคได้ด้วยตัวเอง ณ บ่อพันขัน ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : m5dmiGuTue14644.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DZj9HhuTue14730.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZVrTFsRTue14934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E6HHkTXTue15018.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ofdoPoHThu92027.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ../add_file/เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GdyTwlqThu110154.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ➡️ #แจ้งข่าว # อบต.เด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ➡️ #แจ้งข่าว # อบต.เด่นราษฎร์ ../add_file/➡️ #แจ้งข่าว # อบต.เด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : 2daEL5sThu111011.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ➡️ #แจ้งข่าว # อบต.เด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ➡️ #แจ้งข่าว # อบต.เด่นราษฎร์ ../add_file/➡️ #แจ้งข่าว # อบต.เด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : BqbGL4wMon112945.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YM2eTCZMon74758.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GoU6xaYMon113323.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : #แจ้งข่าว # อบต.เด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #แจ้งข่าว # อบต.เด่นราษฎร์ ../add_file/ #แจ้งข่าว # อบต.เด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : 4qZvll8Mon75516.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iClCtN9Mon111438.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2eJG6vGMon112454.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yntN92JMon122214.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HlvjBJaTue25614.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : กองทัพบกเปิดรับสมัคร ทบ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน ทบ. ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบการสมัครสอบออนไลน์ ทบ. (RTA RECRUITMENT SYSTEM) สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 3,080 อัตรา แบ่งเป็น 1. นักเรียนนายสิบทหารบก (นนส.ทบ.) จำนวน 2,500 อัตรา 2. ทหารกองหนุนส่วนกำลังรบและสนับสนุนการรบ จำนวน 200 อัตรา 3. ทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 80 อัตรา 4. ทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน) จำนวน 300 อัตรา ONE STOP SERVICE "คลิ๊กเดียวจบ...ครบทุกการสอบ ติดต่อสอบถามได้ที่ : กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2241-4037 และ 0-2241-4068-9 เลขที่ : 41 ถนน เทอดดำริ แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300 URL : https://recruitment.rta.mi.th, https://xn--12cahn4fjagf3bzaz2a8dd2cbae2eo52bgg.rta.mi.th/, http://radd-atc.rta.mi.th ระบบสมัครสอบ ออนไลน์ Shif 93 recruitment.rta.mi.th recruitment.rta.mi.t file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองทัพบกเปิดรับสมัคร ทบ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน ทบ. ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบการสมัครสอบออนไลน์ ทบ. (RTA RECRUITMENT SYSTEM) สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 3,080 อัตรา แบ่งเป็น 1. นักเรียนนายสิบทหารบก (นนส.ทบ.) จำนวน 2,500 อัตรา 2. ทหารกองหนุนส่วนกำลังรบและสนับสนุนการรบ จำนวน 200 อัตรา 3. ทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 80 อัตรา 4. ทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน) จำนวน 300 อัตรา ONE STOP SERVICE "คลิ๊กเดียวจบ...ครบทุกการสอบ ติดต่อสอบถามได้ที่ : กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2241-4037 และ 0-2241-4068-9 เลขที่ : 41 ถนน เทอดดำริ แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300 URL : https://recruitment.rta.mi.th, https://xn--12cahn4fjagf3bzaz2a8dd2cbae2eo52bgg.rta.mi.th/, http://radd-atc.rta.mi.th ระบบสมัครสอบ ออนไลน์ Shif 93 recruitment.rta.mi.th recruitment.rta.mi.t../add_file/กองทัพบกเปิดรับสมัคร ทบ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน ทบ. ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบการสมัครสอบออนไลน์ ทบ. (RTA RECRUITMENT SYSTEM) สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 3,080 อัตรา แบ่งเป็น 1. นักเรียนนายสิบทหารบก (นนส.ทบ.) จำนวน 2,500 อัตรา 2. ทหารกองหนุนส่วนกำลังรบและสนับสนุนการรบ จำนวน 200 อัตรา 3. ทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 80 อัตรา 4. ทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน) จำนวน 300 อัตรา ONE STOP SERVICE "คลิ๊กเดียวจบ...ครบทุกการสอบ ติดต่อสอบถามได้ที่ : กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2241-4037 และ 0-2241-4068-9 เลขที่ : 41 ถนน เทอดดำริ แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300 URL : https://recruitment.rta.mi.th, https://xn--12cahn4fjagf3bzaz2a8dd2cbae2eo52bgg.rta.mi.th/, http://radd-atc.rta.mi.th ระบบสมัครสอบ ออนไลน์ Shif 93 recruitment.rta.mi.th recruitment.rta.mi.t
ชื่อไฟล์ : g139nt3Tue33025.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : #แจ้งข่าว # อบต.เด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #แจ้งข่าว # อบต.เด่นราษฎร์ ../add_file/ #แจ้งข่าว # อบต.เด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : J8PLZNqFri33247.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ปรระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ปรระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ปรระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : f4woMYuFri95138.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2565../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : JbE2jSFFri103916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด เรือง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด เรือง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง../add_file/ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด เรือง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ชื่อไฟล์ : #ประชาสัมพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #ประชาสัมพันธ์ ../add_file/#ประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : #ประชาสัมพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #ประชาสัมพันธ์ ../add_file/#ประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : q2IBvpRTue31640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีป้ายองค์การบริหารส่วนตําบลเด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีป้ายองค์การบริหารส่วนตําบลเด่นราษฎร์../add_file/คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีป้ายองค์การบริหารส่วนตําบลเด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษาฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษาฎร์../add_file/คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษาฎร์
ชื่อไฟล์ : การรับชำระภาษีโรงเรืยนและที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การรับชำระภาษีโรงเรืยนและที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎ์../add_file/การรับชำระภาษีโรงเรืยนและที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎ์
ชื่อไฟล์ : การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุขอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุขอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์../add_file/ การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุขอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์../add_file/ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565../add_file/การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : JYt1tZVWed31112.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในขั้นตอนทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในกาดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/qnlzrv file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในขั้นตอนทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในกาดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/qnlzrv../add_file/ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในขั้นตอนทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในกาดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/qnlzrv
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในขั้นตอนทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในกาดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/qnlzrv file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในขั้นตอนทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในกาดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/qnlzrv../add_file/ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในขั้นตอนทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในกาดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/qnlzrv
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565(ผลการดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565(ผลการดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)../add_file/การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565(ผลการดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
ชื่อไฟล์ : ผลการดำเนินการเพภื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผลการดำเนินการเพภื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)../add_file/ผลการดำเนินการเพภื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ../add_file/มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์../add_file/รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์../add_file/โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์../add_file/โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 นายนิลยุธ หนองหาร นายก อบต. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร อบต.เด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 นายนิลยุธ หนองหาร นายก อบต. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร อบต.เด่นราษฎร์../add_file/วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 นายนิลยุธ หนองหาร นายก อบต. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร อบต.เด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายบัณฑิต ศิริสมุทร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายบัณฑิต ศิริสมุทร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง../add_file/วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายบัณฑิต ศิริสมุทร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565../add_file/ประกาศการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565../add_file/สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564../add_file/สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564../add_file/สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564../add_file/สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ปรการะเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารสาวนตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ปรการะเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารสาวนตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/ปรการะเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารสาวนตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : การเสรืมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเสรืมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน../add_file/การเสรืมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
ชื่อไฟล์ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนตำบลเด่นราษฎร์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนตำบลเด่นราษฎร์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง../add_file/การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนตำบลเด่นราษฎร์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ชื่อไฟล์ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร นายนิลยุทธ หนองหาร นายก อบต. ได้เป็นประธารเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร นายนิลยุทธ หนองหาร นายก อบต. ได้เป็นประธารเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร../add_file/การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร นายนิลยุทธ หนองหาร นายก อบต. ได้เป็นประธารเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ชื่อไฟล์ : แผนปฎิบัติการป้องการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนปฎิบัติการป้องการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์../add_file/แผนปฎิบัติการป้องการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ../add_file/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ชื่อไฟล์ : พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ../add_file/พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อไฟล์ : พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ../add_file/พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อไฟล์ : พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล../add_file/พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนปฎิบัติการป้องการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนปฎิบัติการป้องการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์../add_file/แผนปฎิบัติการป้องการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์../add_file/มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จริยธรรมของข้าราชการ และแนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จริยธรรมของข้าราชการ และแนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรม../add_file/จริยธรรมของข้าราชการ และแนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรม
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ../add_file/การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565../add_file/รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานเพื่อป้องการผลประโยนช์ทับซ้อน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานเพื่อป้องการผลประโยนช์ทับซ้อน../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานเพื่อป้องการผลประโยนช์ทับซ้อน
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มารตการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มารตการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มารตการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนักและความตระหนักแก่บุคคลกรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนักและความตระหนักแก่บุคคลกรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการท้องถิ่น../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนักและความตระหนักแก่บุคคลกรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการตรับสินบน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการตรับสินบน../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการตรับสินบน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : #แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์../add_file/#แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : ค่าของและค่าแรงแพงเกินตามกฎหมายกำหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ค่าของและค่าแรงแพงเกินตามกฎหมายกำหนด../add_file/ค่าของและค่าแรงแพงเกินตามกฎหมายกำหนด
ชื่อไฟล์ : แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์../add_file/แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : #ประชาสัมพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #ประชาสัมพันธ์../add_file/#ประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์../add_file/ประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์../add_file/ประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : #ประชาสัมพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #ประชาสัมพันธ์../add_file/#ประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : ✳️ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด✳️ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ✳️ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด✳️ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใหม่../add_file/ ✳️ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด✳️ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใหม่
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ✳️เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ตาม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน "สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" จังหวัดร้อยเอ็ด ✳️ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ✳️เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ตาม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน "สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" จังหวัดร้อยเอ็ด ✳️../add_file/ ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ✳️เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ตาม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน "สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" จังหวัดร้อยเอ็ด ✳️
ชื่อไฟล์ : #ประชาสัมพันธ์ ✳️ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ✳️ เรื่อง ระเบียบและกติกาการแข่งขันเรือยาว ประจำปี พ.ศ. 2565 วันศุกร์ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ อ่างเก็บน้ำบ่อพันขัน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ➡️ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดระเบียบและกติกาการแข่งขันเรือยาว ได้ตามโพสต์นี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #ประชาสัมพันธ์ ✳️ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ✳️ เรื่อง ระเบียบและกติกาการแข่งขันเรือยาว ประจำปี พ.ศ. 2565 วันศุกร์ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ อ่างเก็บน้ำบ่อพันขัน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ➡️ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดระเบียบและกติกาการแข่งขันเรือยาว ได้ตามโพสต์นี้ ../add_file/#ประชาสัมพันธ์ ✳️ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ✳️ เรื่อง ระเบียบและกติกาการแข่งขันเรือยาว ประจำปี พ.ศ. 2565 วันศุกร์ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ อ่างเก็บน้ำบ่อพันขัน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ➡️ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดระเบียบและกติกาการแข่งขันเรือยาว ได้ตามโพสต์นี้
ชื่อไฟล์ : kb4NrjHMon115931.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : #ประชาสัมพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #ประชาสัมพันธ์ ../add_file/#ประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง ยกเลิกการจัดงานแข่งขันเรือยาว ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ร่วมงาน จึงขอยกเลิกการจัดงานแข่งเรือยาว ตามประกาศนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง ยกเลิกการจัดงานแข่งขันเรือยาว ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ร่วมงาน จึงขอยกเลิกการจัดงานแข่งเรือยาว ตามประกาศนี้ ../add_file/ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง ยกเลิกการจัดงานแข่งขันเรือยาว ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ร่วมงาน จึงขอยกเลิกการจัดงานแข่งเรือยาว ตามประกาศนี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง ยกเลิกพิธีทำบุญตักบาตรและบูชาพญาคประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากบริเวณสถานที่จัดงานเกิดน้ำท่วมอาจทำให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยแก่ผู้มาร่วมงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ จึงขอยกเลิกการจัดพิธีทำบุญตักบาตรและบูชาพญานาค ตามหนังสือที่แจ้งนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง ยกเลิกพิธีทำบุญตักบาตรและบูชาพญาคประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากบริเวณสถานที่จัดงานเกิดน้ำท่วมอาจทำให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยแก่ผู้มาร่วมงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ จึงขอยกเลิกการจัดพิธีทำบุญตักบาตรและบูชาพญานาค ตามหนังสือที่แจ้งนี้ ../add_file/ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง ยกเลิกพิธีทำบุญตักบาตรและบูชาพญาคประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากบริเวณสถานที่จัดงานเกิดน้ำท่วมอาจทำให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยแก่ผู้มาร่วมงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ จึงขอยกเลิกการจัดพิธีทำบุญตักบาตรและบูชาพญานาค ตามหนังสือที่แจ้งนี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เจ้าของรถแผ่นป้ายทะเบียน กน 3060 ร้อยเอ็ด ที่สัญจรผ่าน เส้นทาง บ้านเด่นราษฎร์หมู่ที่11 ไป บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ป้ายทะเบียนของท่านได้ตกหล่น บริเวณน้ำที่ท่วมถนน ท่านสามารถติดต่อรับคืนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เจ้าของรถแผ่นป้ายทะเบียน กน 3060 ร้อยเอ็ด ที่สัญจรผ่าน เส้นทาง บ้านเด่นราษฎร์หมู่ที่11 ไป บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ป้ายทะเบียนของท่านได้ตกหล่น บริเวณน้ำที่ท่วมถนน ท่านสามารถติดต่อรับคืนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์../add_file/ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เจ้าของรถแผ่นป้ายทะเบียน กน 3060 ร้อยเอ็ด ที่สัญจรผ่าน เส้นทาง บ้านเด่นราษฎร์หมู่ที่11 ไป บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ป้ายทะเบียนของท่านได้ตกหล่น บริเวณน้ำที่ท่วมถนน ท่านสามารถติดต่อรับคืนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : #ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ✳️ ผู้ที่พบเห็น แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ 6 กก 4338 กรุงเทพมหานคร ได้ล้นหายบริเวณเส้นทาง บ้านเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 6 ไป บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ➡️ ท่านสามารถส่งคืนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หรือ โทร 043030262 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ และเจ้าของรถ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ✳️ ผู้ที่พบเห็น แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ 6 กก 4338 กรุงเทพมหานคร ได้ล้นหายบริเวณเส้นทาง บ้านเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 6 ไป บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ➡️ ท่านสามารถส่งคืนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หรือ โทร 043030262 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ และเจ้าของรถ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้../add_file/#ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ✳️ ผู้ที่พบเห็น แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ 6 กก 4338 กรุงเทพมหานคร ได้ล้นหายบริเวณเส้นทาง บ้านเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 6 ไป บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ➡️ ท่านสามารถส่งคืนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หรือ โทร 043030262 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ และเจ้าของรถ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อคออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia i99.asia เว็บสล็อคออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อคออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia../add_file/ i99.asia เว็บสล็อคออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ ✳️ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์✳️ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอแจ้งรายงานรับจ่ายตามประกาศนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ ✳️ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์✳️ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอแจ้งรายงานรับจ่ายตามประกาศนี้ ../add_file/ประชาสัมพันธ์ ✳️ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์✳️ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอแจ้งรายงานรับจ่ายตามประกาศนี้
ชื่อไฟล์ : รายงานการสำสรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของการปกครองส่วนท้องท้อง ประจำปี ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการสำสรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของการปกครองส่วนท้องท้อง ประจำปี ๒๕๖๕../add_file/รายงานการสำสรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของการปกครองส่วนท้องท้อง ประจำปี ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : รายงานการศึึกษาการวิเคราะห์ผลการประเมิรประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการศึึกษาการวิเคราะห์ผลการประเมิรประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)../add_file/รายงานการศึึกษาการวิเคราะห์ผลการประเมิรประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
ชื่อไฟล์ : รายงานการสำสรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของการปกครองส่วนท้องท้อง ประจำปี ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการสำสรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของการปกครองส่วนท้องท้อง ประจำปี ๒๕๖๕ ../add_file/รายงานการสำสรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของการปกครองส่วนท้องท้อง ประจำปี ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : ใใ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ใใ../add_file/ใใ
ชื่อไฟล์ : i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย ../add_file/ i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย
ชื่อไฟล์ : ว็บเดิมพันสุดโปร ต้องเว็บตรงปั่นโปร66 เท่านั้น https://punpro66.com/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ว็บเดิมพันสุดโปร ต้องเว็บตรงปั่นโปร66 เท่านั้น https://punpro66.com/../add_file/ว็บเดิมพันสุดโปร ต้องเว็บตรงปั่นโปร66 เท่านั้น https://punpro66.com/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.เด่นราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.เด่นราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ../add_file/ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.เด่นราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570)../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570)
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการสรุปความพึ่งพอใจการให้บริการประจำปี พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการสรุปความพึ่งพอใจการให้บริการประจำปี พ.ศ. 2565../add_file/รายงานผลการสรุปความพึ่งพอใจการให้บริการประจำปี พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : โครงการพัฒนาท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการพัฒนาท้องถิ่น../add_file/โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570)../add_file/ แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570)
ชื่อไฟล์ : โครงการพัฒนาท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการพัฒนาท้องถิ่น../add_file/โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : SxlfRwyTue84122.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 9jfUxmdTue85630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง นโยบายทรัพยากรส่วนบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง นโยบายทรัพยากรส่วนบุคคล../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง นโยบายทรัพยากรส่วนบุคคล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : หกดกดหกด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หกดกดหกด../add_file/หกดกดหกด
ชื่อไฟล์ : 22222 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 22222../add_file/22222
ชื่อไฟล์ : หหหหหหหหหหหหหห file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หหหหหหหหหหหหหห../add_file/หหหหหหหหหหหหหห
ชื่อไฟล์ : ขาชำระภาษี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขาชำระภาษี../add_file/ขาชำระภาษี
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 30 พฤษภาคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 30 พฤษภาคม ../add_file/ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 30 พฤษภาคม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : #แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์../add_file/#แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : #แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์../add_file/#แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เด่นราษฎร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ปราชญ์ชาวบ้าน 1.มีความรู้ประสบการณ์และความชำนาญด้านศิลปะการแสดงดนตรีการเป่าแคน 2.มีความรู้ประสบการณ์และความชำนาญด้านศาสนาและพิธีกรรม เป็นหมอสู่ขวัญ เป็นพราหม์ เป็นผู้นำสวดมนต์ เป็นพิธีกรทางด้านศาสนา เช่น งานศพ งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน เป็นต้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เด่นราษฎร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ปราชญ์ชาวบ้าน 1.มีความรู้ประสบการณ์และความชำนาญด้านศิลปะการแสดงดนตรีการเป่าแคน 2.มีความรู้ประสบการณ์และความชำนาญด้านศาสนาและพิธีกรรม เป็นหมอสู่ขวัญ เป็นพราหม์ เป็นผู้นำสวดมนต์ เป็นพิธีกรทางด้านศาสนา เช่น งานศพ งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน เป็นต้น../add_file/แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เด่นราษฎร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ปราชญ์ชาวบ้าน 1.มีความรู้ประสบการณ์และความชำนาญด้านศิลปะการแสดงดนตรีการเป่าแคน 2.มีความรู้ประสบการณ์และความชำนาญด้านศาสนาและพิธีกรรม เป็นหมอสู่ขวัญ เป็นพราหม์ เป็นผู้นำสวดมนต์ เป็นพิธีกรทางด้านศาสนา เช่น งานศพ งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน เป็นต้น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : #แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์../add_file/#แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์../add_file/แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์../add_file/แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : #แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 เรื่อง การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสควบรอบ ๑ ปี การประกาศเจนตนารมณ์ขัยเคลื่อนประไทยยั่งยืน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 เรื่อง การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสควบรอบ ๑ ปี การประกาศเจนตนารมณ์ขัยเคลื่อนประไทยยั่งยืน../add_file/#แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 เรื่อง การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสควบรอบ ๑ ปี การประกาศเจนตนารมณ์ขัยเคลื่อนประไทยยั่งยืน
ชื่อไฟล์ : DUN10iTFri35327.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลลานกีฬา ในเขตพื้นที่ตำบลเด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลลานกีฬา ในเขตพื้นที่ตำบลเด่นราษฎร์../add_file/ข้อมูลลานกีฬา ในเขตพื้นที่ตำบลเด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : XwSuacMMon95001.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jjpkYU1Mon95001.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YdxZ5XYMon95001.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : #แจ้งข่าว# องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #แจ้งข่าว# องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์../add_file/#แจ้งข่าว# องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : แจ้งข่าว# ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งข่าว# ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์../add_file/แจ้งข่าว# ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน หมู่ที่ 12 กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน หมู่ที่ 12 กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง../add_file/จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน หมู่ที่ 12 กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สอบถามงานก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7-ลำน้ำเสียว ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี ระยะทางยาว 1,020 เมตร กว้าง 6.00 เมตร สูง 0.80 เมตร ผิวจราจรลูกรังหนา 0.20 เมตร พอดีเสร็จโครงการแล้ว สิ้นสุดสัญญาว่าจ้างวันที่ 14/12/23 แต่ตอไม้ที่ขุดออก ยังอยู่ในที่นา อยากสอบถามว่าจะมีการเก็บตอไม้ที่ขุดออกจากการจากทำถนน ให้ไหมคะ ถ้าไม่เก็บเพราะอะไร รบกวนส่งคำตอบและรายละเอียดต่างๆ ตาม Email ที่แจ้งได้เลยค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สอบถามงานก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7-ลำน้ำเสียว ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี ระยะทางยาว 1,020 เมตร กว้าง 6.00 เมตร สูง 0.80 เมตร ผิวจราจรลูกรังหนา 0.20 เมตร พอดีเสร็จโครงการแล้ว สิ้นสุดสัญญาว่าจ้างวันที่ 14/12/23 แต่ตอไม้ที่ขุดออก ยังอยู่ในที่นา อยากสอบถามว่าจะมีการเก็บตอไม้ที่ขุดออกจากการจากทำถนน ให้ไหมคะ ถ้าไม่เก็บเพราะอะไร รบกวนส่งคำตอบและรายละเอียดต่างๆ ตาม Email ที่แจ้งได้เลยค่ะ ../add_file/สอบถามงานก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7-ลำน้ำเสียว ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี ระยะทางยาว 1,020 เมตร กว้าง 6.00 เมตร สูง 0.80 เมตร ผิวจราจรลูกรังหนา 0.20 เมตร พอดีเสร็จโครงการแล้ว สิ้นสุดสัญญาว่าจ้างวันที่ 14/12/23 แต่ตอไม้ที่ขุดออก ยังอยู่ในที่นา อยากสอบถามว่าจะมีการเก็บตอไม้ที่ขุดออกจากการจากทำถนน ให้ไหมคะ ถ้าไม่เก็บเพราะอะไร รบกวนส่งคำตอบและรายละเอียดต่างๆ ตาม Email ที่แจ้งได้เลยค่ะ
ชื่อไฟล์ : งานก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7-ลำน้ำเสียว ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางยาว 1,020 เมตร กว้าง 6.00 เมตร สูง 0.80 เมตร ผิวจราจรลูกรังหนา 0.20 เมตร พอดีเสร็จโครงการแล้ว สิ้นจนสัญญาจ้างวันที่ 14/12/23 แต่ตอไม้ที่ขุดออกจากงานก่อสร้าง ยังอยู่ในที่นา อยากสอบถามว่าจะมีการเก็บตอไม้ที่ขุดออกจากการทำถนน ออกจากที่นาให้ไหม ถ้าไม่เก็บเพราะอะไร รบกวนตอบกลับตาม Email ที่แจ้งไว้ได้เลย ค่ะ ( สอบถามครั้งที่ 2) ครั้งที่ 1 สอบถามวันที่ 29/01/24 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7-ลำน้ำเสียว ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางยาว 1,020 เมตร กว้าง 6.00 เมตร สูง 0.80 เมตร ผิวจราจรลูกรังหนา 0.20 เมตร พอดีเสร็จโครงการแล้ว สิ้นจนสัญญาจ้างวันที่ 14/12/23 แต่ตอไม้ที่ขุดออกจากงานก่อสร้าง ยังอยู่ในที่นา อยากสอบถามว่าจะมีการเก็บตอไม้ที่ขุดออกจากการทำถนน ออกจากที่นาให้ไหม ถ้าไม่เก็บเพราะอะไร รบกวนตอบกลับตาม Email ที่แจ้งไว้ได้เลย ค่ะ ( สอบถามครั้งที่ 2) ครั้งที่ 1 สอบถามวันที่ 29/01/24 ../add_file/งานก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7-ลำน้ำเสียว ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางยาว 1,020 เมตร กว้าง 6.00 เมตร สูง 0.80 เมตร ผิวจราจรลูกรังหนา 0.20 เมตร พอดีเสร็จโครงการแล้ว สิ้นจนสัญญาจ้างวันที่ 14/12/23 แต่ตอไม้ที่ขุดออกจากงานก่อสร้าง ยังอยู่ในที่นา อยากสอบถามว่าจะมีการเก็บตอไม้ที่ขุดออกจากการทำถนน ออกจากที่นาให้ไหม ถ้าไม่เก็บเพราะอะไร รบกวนตอบกลับตาม Email ที่แจ้งไว้ได้เลย ค่ะ ( สอบถามครั้งที่ 2) ครั้งที่ 1 สอบถามวันที่ 29/01/24
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 ภายในเขตพื้นที่ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 ภายในเขตพื้นที่ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด../add_file/แจ้งข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 ภายในเขตพื้นที่ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรียนท่าน.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เนื่องจาก ตำแหน่งนายก อบต.เด่นราษฎร์ว่างลง ในการเลือกตั้งครั้งนี้อยากเสนอแนะแนวทางในการเลือก ผู้นำ จึงอยากให้ ท่านที่สมัครรับเลือกตั้ง ได้แสดงวิสัยทัศน์(vision) ต่อสาธารณะชน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายนิพนธ์ สองศรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรียนท่าน.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เนื่องจาก ตำแหน่งนายก อบต.เด่นราษฎร์ว่างลง ในการเลือกตั้งครั้งนี้อยากเสนอแนะแนวทางในการเลือก ผู้นำ จึงอยากให้ ท่านที่สมัครรับเลือกตั้ง ได้แสดงวิสัยทัศน์(vision) ต่อสาธารณะชน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายนิพนธ์ สองศรี../add_file/เรียนท่าน.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เนื่องจาก ตำแหน่งนายก อบต.เด่นราษฎร์ว่างลง ในการเลือกตั้งครั้งนี้อยากเสนอแนะแนวทางในการเลือก ผู้นำ จึงอยากให้ ท่านที่สมัครรับเลือกตั้ง ได้แสดงวิสัยทัศน์(vision) ต่อสาธารณะชน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายนิพนธ์ สองศรี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/