ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กท่อครึ่งซีก หมู่ที่ 1 วางท่อระบายน้ำ เริ่มจากสวนนางเม็ง ศรีวงษ์ ถึงที่นานายสุนทร นากอก หมู่ที่ 1 วางท่อครึ่งซีกยาว 130.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง