ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขมิ้น หมู่ที่ 13 เริ่มจากบ้านนางทวี ขมิ้นทอง ถึงที่นานางจันทร์ เวชกามาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง