ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 เริ่มจากบ้านนางกวย เชื้อจิตร ถึงบ้านนางบัด ยิ้มแย้มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง