ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ และผุ้มาติดต่อราชการขนาดกว้าง 2.70 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง