ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูณ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง