ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนางผอง เทียมคำ ถึง บ้านนางไข่ กมลเลิศ ระยะทางยาว 100 เมตร กว้าง 4 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง