ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เริ่มจากโรงสีชุมชน ถึงที่สวนนางสำลี คำสอน ระยะทางยาว 100 เมตร กว้าง 5 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง