ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 เริ่มจากบ้านนางเบ้า คำภาพันธ์ ถึงบ้านนางคำนาง ช้อยชด ระยะทางยาว 290.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง