ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 5 เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (หลังวัดราษฎร์อุดม) ถึงบ้านนายเคน เชื้อจิตร ระยะทางยาว 100.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง