ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 13 เริ่มจากบ้านนายสมพาน ชัยภูมิ ถึงบ้านนายเหลี่ยม ศรีบุตรดา ระยะทางยาว 130.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง