ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 2 เริ่มจากบ้านนางบังอร สีปัดตา ถึงบ้านนางสมควรใยอุ่น วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 93.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง