ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านกอกแก้ว หมู่ที่ 1 เริ่มจากบ้านนายสวาท สิทธิศรี ถึงบ้านนายสมาน ช้อยชด ยาว 137 เมตร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง