ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงเย็น หมู่ที่ 4 เริ่มจากแยกบ้านนางบัวพัน จันณะโรง ถึงสวนนายสุนา สุขประเสริฐ ระยะทางยาว 111.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง