ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสกร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายนในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านขมิ้น เทคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนคอนกรีตเดิม เริ่มจากบ้านนายสกุพล สุดตา ถึงโรงเรียนบ้านขมิ้นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง