ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 5 ก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากหน้าบ้านนายปัญญา ใจดำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง