ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายนน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง