ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับ พร้อมลงลูกรังแหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 416.00 เมตร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง