ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีเสริมผิว) บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง