ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีเสริมผิว) บ้านเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง