ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีเสริมผิว) บ้านดอนแคน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง