ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านเด่นราษฎร์ หมูที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง