ชื่อเรื่อง : จ้างขุดลอกหนองร่องแคน บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 12 ขนาดพื้นที่การขุดลอก 3,850.00 ตารางเมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง