ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 10เริ่มจากบ้านนายเมฆิน หินซุย ถึงที่นานายสอน หินซุย ระยะทางยาว 129.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง