ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เริ่มจากหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์ ถึงที่นานายสมนึก วันจันทร์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง