ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล บ้านกอกแก้ว หมู่ที่ 1 จากสวนนางบิน วิเศษวงษา ถึง บ้าน นางสะอาด ผลอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง