ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน หมู่ที่ 12 กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง