ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง