ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 11 เริ่มจากบ้านนางแพงศรี สงคราม ถึง ที่ นางสุวิมล คูณศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง