ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง