ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง