ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขมิ้น หมู่ที่ 2 เริ่มที่สวนนางดวงนภา แก่นนา ถึงที่นานายแคล้ว เสาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง