ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ใช้ในงานการศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง