ชื่อเรื่อง : จ้างางเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขมิ้น หมู่ที่ 13 เริ่มจากที่นานายอดุลย์ อาจหาญ ถึงที่นางอภิญญา สีปัตตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง