องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
group ข้อมูลผู้บริหาร
นายนิลยุทธ หนองหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0985854744
นายพรมมา สอนวิชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 08-8514-0138
นายเริง ปาปะพัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 08-6007-0493
นายเฉลิม ศรพิมาย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 08-9208-9637
นายบัณฑิต ศิริสมุทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0935257465
-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : โทร -
group ฝ่ายสภา
นายอำนาจ ขมิ้นทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0934677782
นางวราภรณ์ แสนพล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0895758359
นายนพดล ภิรมย์รักษ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0899436254
นายปัญญา ช้อยชด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 1
โทร : 0870449731
นายนพดล ภิรมย์รักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 2
โทร : 0899436254
นายอำนาจ ขมิ้นทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 2
โทร : 0934677782
นายสมพงษ์ แผลงฤทธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 4
โทร : 0986192217
นางสาวแพงศรี สมอาษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5
โทร : 0811436569
นางสำลี สุทธิประภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 6
โทร : 0610270323
นางสาวลัดดาวัลย์ หินซุย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 7
โทร : 0801277343
นางวราภรณ์ แสนพล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 8
โทร : 0895758359
นางทองสา ศรีบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 9
โทร : 0981390273
นางสาวบังอร เนื่องขันตรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 10
โทร : 0647529467
นายสุนทร เบ้านาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 11
โทร : 0852334285
นางประกาย โสมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 12
โทร : 0623349534
นายภิญโญ สุดตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 13
โทร : 0899905228
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายบัณฑิต ศิริสมุทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0872174490
นางอัญชลี ดิษฐสุนนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 098-5865590
นางสาวชาสินี ขจรสิทธิ์รัตน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-8541031
นางจุฑาภรณ์ ศรีปัญญา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 085-6571731
group สำนักปลัด
นายบัณฑิต ศิริสมุทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0935257465
นางอัญชลี ดิษฐสุนนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0985865590
นายวิชัย แย้มสรวล
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0849525034
นางสาววาสนา สุทธิขัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0871456430
นายสันติ ขันโอฬาร
นักทรัพากรบุลคล
โทร : 0898457246
ว่าที่ ร.ท. ทองพูน หม่องแฉ
นักวิชาการเกษตร
โทร : 0876356530
นางสาวนรยา ปะทะหา
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 0945813947
นางบุษบากร หล้าก่ำ
ครู คศ.2
โทร : 0810707944
นายประกอบ สิทธิสรี
ครู คศ.2
โทร : 0860815578
นางหนูภัย รู้ยืนยง
ครู คศ.2
โทร : 0879443561
นางกาญจนา สองศรี
ครู คศ.2
โทร : 0890162273
นางสาวสุวนันท์ แผลงฤทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 0929098923
นางลำพูน ลำใย
ครู คศ.2
โทร : 0870424246
นางสาวมลิวัลย์ ผลอ้อ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุวิมล คูณศรี
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0878580986
นางบุญกมล ดีขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0895057787
นางสาวเบญจพร สิทธิศรีจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0870466337
นายสาคร ช้อยชด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0821050102
นายพิชิต แก่นนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0845364195
นายชุดชา ชมจุมจัง
พนักงานขับรถ
โทร : 0895773751
นายสง่า โต๊ะสิงห์
พนักงานขับรถ
โทร : 0871129859
นางสาวสุวิภา ศรีโนนม่วง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 0636307387
นางสาวถวิกา ละออ
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0621854636
นายนัฐวัฒน์ โกนจา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 0892226830
นายศรัณญู ภาษี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0953109227
นายอาทิตย์ สีสิลา
พนักงานขับรถ
โทร : 0986055810
นางสาวเบญจมาศ แผลงฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0878004007
group กองคลัง
นางสาวชาสินี ขจรสิทธิ์รัตน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0868541031
นางกิญจนา ทำหินกอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0892793161
นายมนตรี วิเศษวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0847423700
นางสาวสุภาพร นากอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0845427567
นางสาวนิชาภา ผออ้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0658982116
นางสาวสุจิรา ศรีพลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0651973766
นางสาวบัวหลวง ผิวจันทร์สด
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0953159398
group กองช่าง
นายวิทยา เหลาคม
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 0953215018
นายวีรพล คำชาลี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0890125548
นายสิรดนัย สีสาวแห
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0982178587
นายสุพจน์ หัวหนอง
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0935612016
group กองสวัสดิการสังคม
นางจุฑาภรณ์ ศรีปัญญา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0856571731
นางสาวอำพิลา เจนเขตการณ์
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0903593532
นางสาวนุกุล เสนารินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0890706694
นาย อนุชิต คำแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0982195497
group โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง