info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 76
group กองคลัง
นางสาวชาสินี ขจรสิทธิ์รัตน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0868541031
นางสาวชาสินี ขจรสิทธิ์รัตน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0868541031
นางกิญจนา ทำหินกอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0892793161
นางกิญจนา ทำหินกอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0892793161
นายมนตรี วิเศษวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0847423700
นายมนตรี วิเศษวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0847423700
นางสาวสุภาพร นากอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0845427567
นางสาวสุภาพร นากอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0845427567
นางสาวนิชาภา ผออ้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0658982116
นางสาวนิชาภา ผออ้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0658982116
นางสาวสุจิรา ศรีพลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0651973766
นางสาวสุจิรา ศรีพลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0651973766
นางสาวบัวหลวง ผิวจันทร์สด
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0953159398
นางสาวบัวหลวง ผิวจันทร์สด
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0953159398
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร