messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
group ฝ่ายสภา
นายอำนาจ ขมิ้นทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0934677782
นางวราภรณ์ แสนพล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0895758359
นายนพดล ภิรมย์รักษ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0899436254
นายปัญญา ช้อยชด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 1
โทร : 0870449731
นายนพดล ภิรมย์รักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 2
โทร : 0899436254
นายอำนาจ ขมิ้นทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 2
โทร : 0934677782
นายสมพงษ์ แผลงฤทธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 4
โทร : 0986192217
นางสาวแพงศรี สมอาษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5
โทร : 0811436569
นางสำลี สุทธิประภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 6
โทร : 0610270323
นางสาวลัดดาวัลย์ หินซุย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 7
โทร : 0801277343
นางวราภรณ์ แสนพล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 8
โทร : 0895758359
นางทองสา ศรีบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 9
โทร : 0981390273
นางสาวบังอร เนื่องขันตรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 10
โทร : 0647529467
นายสุนทร เบ้านาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 11
โทร : 0852334285
นางประกาย โสมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 12
โทร : 0623349534
นายภิญโญ สุดตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 13
โทร : 0899905228