info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70
เดือนนี้ 4,192
เดือนที่แล้ว 8,138
ทั้งหมด 45,708

group ฝ่ายสภา
นายหา สาผาย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฏร์
โทร : 0934720799
นายหา สาผาย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฏร์
โทร : 0934720799
นายสำราญ สิทธิศรี
รองประธานสภาฯ
นายสำราญ สิทธิศรี
รองประธานสภาฯ
นายชาญชัย ช้อยชด
เลขานุการสภาฯ
โทร : 0904549369
นายชาญชัย ช้อยชด
เลขานุการสภาฯ
โทร : 0904549369
นายนุสิตร สองศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0807164759
นายนุสิตร สองศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0807164759
นางหนูมิตร สีศิลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0887343798
นางหนูมิตร สีศิลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0887343798
นางทองใบ คณะนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0810534178
นางทองใบ คณะนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0810534178
นายสมพงษ์ แผลงฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0898060833
นายสมพงษ์ แผลงฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0898060833
นายปัญญา สินน้ำคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0821524528
นายปัญญา สินน้ำคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0821524528
นางสาวแพงศรี สมอาษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0811436569
นางสาวแพงศรี สมอาษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0811436569
นายปัญญา ใจดำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายปัญญา ใจดำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นางคำภู วันจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0854557352
นางคำภู วันจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0854557352
นางสำลี สุทธิประภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0813919816
นางสำลี สุทธิประภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0813919816
นายประโยชน์ ผิวพรรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0930817603
นายประโยชน์ ผิวพรรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0930817603
นางราตรี บุญวิเศษ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0617824223
นางราตรี บุญวิเศษ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0617824223
นายบุญเรือง หินซุย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0833427423
นายบุญเรือง หินซุย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0833427423
นางวราภรณ์ แสนพล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0957940516
นางวราภรณ์ แสนพล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0957940516
นางสาวทองสา สุทธิสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0885169525
นางสาวทองสา สุทธิสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0885169525
นายประยงค์ แผลงฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0831517683
นายประยงค์ แผลงฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0831517683
นายบุญเหลือ หินซุย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0926785876
นายบุญเหลือ หินซุย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0926785876
นางแววตา เชิงหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0967799628
นางแววตา เชิงหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0967799628
นางสาวหนูเพียร ในเวียง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0898295032
นางสาวหนูเพียร ในเวียง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0898295032
นางประกาย โสมณี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 0631575811
นางประกาย โสมณี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 0631575811
นายภิญโญ สุดตา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0899905228
นายภิญโญ สุดตา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0899905228
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนิลยุทธ หนองหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
โทร : 098-5854744,043-0302
(นายนิลยุทธ หนองหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
โทร : 098-5854744,043-0302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร