messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
ขอสอบถามค่ะ การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างต้องเตรียมเอกสารอะไรไปยื่นคำขอบ้างคะ (18 มีนาคม 2567) วิรัญญา เทียมคำ เอกสารที่ต้องใช้ ในการยื่นคำขอ -สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาติและเจ้าของที่ดิน -สำเนาประชาชนของผู้ขออนุญาติและเจ้าของที่ดิน -สำเนาโฉนดที่ดิน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง -แบบแปลน ผังบริเวร รายการประกอบแบบ -หนังสือรับรองสุขาภิบาล นำเอกสารยื่นคำขอได้ที่ กองช่าง ชั้น 1 อาคาร อบต.เด่นราษฎร์ สอบถามรายละเอียด โทร 043-030262
สอบถามเรื่องขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2567 วันนี้วันที่ 8 มีนาคม 2567 เงินยังไม่เข้าต้องไปติดต่อ ที่ อบต.ใหม่หรือไหมคะ (11 มีนาคม 2567) น.ส.พจมาน พลแสน หากลงทะเบียนกับทางอบต.แล้ว ให้รอการตรวจสอบและรอเงินเข้าประมาณ 2-3 เดือนนะคะ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ (20 มิถุนายน 2566) น้ำฝน ภาภัคดี สามารถยื่นเอกสารได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้นที่1 เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สมุดบัญชี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 043-030262
ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (20 เมษายน 2566) นายนธพล โกนจา สามารถติดต่อสอบ และยื่นเอกสารได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 อยต.เด่นราษฎร์ รายละเอียด และเอกสาร เกี่ยวกับโครงการ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คุณสมบัติ เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ 1.มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย) 2.เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี 3.อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 4.ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน 1.มีสัญชาติไทย 2.เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ 3.เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 4.อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย 1.แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) 2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 3.บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง 4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด 5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 6. เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา) 7รณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา(สลิปเงินเดืออเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม) 8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 โทร 043030262
ขอใบอนุญาติรับรองสิ่งปลูกสร้าง (20 เมษายน 2566) นางสาววิมลนันท์ วงค์ชนะ เอกสารที่ต้องใช้ ในการยื่นคำขอ -สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาติและเจ้าของที่ดิน -สำเนาประชาชนของผู้ขออนุญาติและเจ้าของที่ดิน -สำเนาโฉนดที่ดิน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง -แบบแปลน ผังบริเวร รายการประกอบแบบ -หนังสือรับรองสุขาภิบาล นำเอกสารยื่นคำขอได้ที่ กองช่าง ชั้น 1 อาคาร อบต.เด่นราษฎร์ สอบถามรายละเอียด โทร 043-030262
การชำระภาษี (20 เมษายน 2566) นายอภิชาติ ศรีสังข์ ท่านสามารถนำเอกสารที่ได้รับจาก อบต.เด่นราษฎร์มายื่นชำระได้ที่ กองคลัง อบต.เด่นราษฎร์ ชั้น 2 หรือโทรสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ เบอร์ 043-030262
ขอสอบถามเกี่ยวกับ การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ต้องนำเอกสารอะไรไปยื่นคำขอบ้าง ครับ (21 มีนาคม 2565) นายมานะ สีเหลือง เอกสารที่ต้องใช้ ในการยื่นคำขอ -สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาติและเจ้าของที่ดิน -สำเนาประชาชนของผู้ขออนุญาติและเจ้าของที่ดิน -สำเนาโฉนดที่ดิน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง -แบบแปลน ผังบริเวร รายการประกอบแบบ -หนังสือรับรองสุขาภิบาล นำเอกสารยื่นคำขอได้ที่ กองช่าง ชั้น 1 อาคาร อบต.เด่นราษฎร์ สอบถามรายละเอียด โทร 043-030262
ขอสอบถามเกี่ยวกับ การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ต้องนำเอกสารอะไรไปยื่นคำขอบ้าง ครับ (11 มีนาคม 2565) นายรังษี หมื่นขันข์ เอกสารที่ต้องใช้ ในการยื่นคำขอ -สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาติและเจ้าของที่ดิน -สำเนาประชาชนของผู้ขออนุญาติและเจ้าของที่ดิน -สำเนาโฉนดที่ดิน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง -แบบแปลน ผังบริเวร รายการประกอบแบบ -หนังสือรับรองสุขาภิบาล นำเอกสารยื่นคำขอได้ที่ กองช่าง ชั้น 1 อาคาร อบต.เด่นราษฎร์ สอบถามรายละเอียด โทร 043-030262
ขอสอบถามเกี่ยวกับการยื่นชำระ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ชำระผ่านช่องทางไหนบาง ต้องใช้เอกสารอะไรบาง ค่ะ (11 มีนาคม 2565) นางสาววิมลนันท์ วงค์ชนะ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถชำระได้ตามช่องทางนี้ ครับ 1.สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในใบแจ้งยอดได้ครับ ชำระแล้วยอดจะเข้าในระบบ เสร็จแล้วทาง อบต.เด่นราษฎร์จะนำส่งบัตรเสร็จให้ภายหลัง ครับ 2.สามารถนำใบชำระภาษี ติดต่อชำระได้ที่ กองคลัง ชั้น 2 อบต.เด่รราษฎร์ ครับ
สอบถามเกี่ยวโครงการเงินอุดหนุนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (10 มีนาคม 2565) นางสุดารัตน์ โทขัน สามารถติดต่อสอบ และยื่นเอกสารได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 อยต.เด่นราษฎร์ รายละเอียด และเอกสาร เกี่ยวกับโครงการ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คุณสมบัติ เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ 1.มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย) 2.เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี 3.อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 4.ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน 1.มีสัญชาติไทย 2.เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ 3.เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 4.อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย 1.แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) 2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 3.บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง 4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด 5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 6. เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา) 7รณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา(สลิปเงินเดืออเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม) 8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 โทร 043030262
ขอสอบถามเกี่ยวกับการยื่นชำระ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ชำระผ่านช่องทางไหนบาง ต้องใช้เอกสารอะไรบางครับ. (10 มีนาคม 2565) นายอภิชาติ ศรีสังข์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถชำระได้ตามช่องทางนี้ ครับ 1.สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในใบแจ้งยอดได้ครับ ชำระแล้วยอดจะเข้าในระบบ เสร็จแล้วทาง อบต.เด่นราษฎร์จะนำส่งบัตรเสร็จให้ภายหลัง ครับ 2.สามารถนำใบชำระภาษี ติดต่อชำระได้ที่ กองคลัง ชั้น 2 อบต.เด่รราษฎร์ ครับ
สอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีสิ่งปลูกสร้าง (22 มิถุนายน 2564) นายอภิสิทธิ วงค์ชนะ สำหรับการชำระภาษีให้นำเอกสารที่ได้รับแจ้งจาก อบต. เข้ามายื่นชำระได้ กองคลัง ชั้นที่ 2 ครับ.
ตอบคำถามแล้ว 12 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: