องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิิสัมพันธ์ข้อมูล
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
info Social Network

สถิติ sitemap
วันนี้ 5
สัปดาห์นี้892
เดือนนี้8,571
ปีนี้102,852
ทั้งหมด195,419

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo #ประชาสัมพันธ์ ✳️ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ✳️ เรื่อง ระเบียบและกติกาการแข่งขันเรือยาว ประจำปี พ.ศ. 2565 วันศุกร์ที่ 14 เดือน ตุลาคม
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
photo เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ตาม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ✳️ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด✳️ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใหม่ grade
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
photo เรื่อง เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 / เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าฟังกา grade
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
photo เรื่อง กำหนดประชุมสมัยสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปี ๒๕๖๕ / เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ค grade
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
photo เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ grade
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
photo ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file สรุปการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลเด่นราษฎร์ ดำเนินโครงการโดย กองสวัสดิการสังคม อบต.เด่นราษฎร์
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสมุนไพรไทย ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการอมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิเศษการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาระพึ่งพิง ประจำปี 2565
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการดำเนินกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จัดอบรมโครงการการป้องกันและแก้ปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (การพัฒนาผู้นำเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น)
ทดสอบประสิทธิภาพ เครื่องพ่นหมอกควัน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
 
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารหน่วยงาน
นายนิลยุทธ หนองหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0985854744
นายนิลยุทธ หนองหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0985854744
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
folder หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
folder มาตรการการปฏิบัติงานเพื่อป้องการผลประโยนช์ทับซ้อน
folder มาตรการการสร้างจิตสำนักและความตระหนักแก่บุคคลกรระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ